Serwis

Firma BAAMS przeprowadza przeglądy serwisowe oraz pogwarancyjne. Zapewniamy utrzymanie sprawności działania systemów bezpieczeństwa oraz prowadzimy ich przeglądy.

Czym jest przegląd pożarowy?

Serwis systemów obejmuje przeprowadzenie pełnego przeglądu istniejących elementów systemu oraz ich konserwację. W przypadku systemów przeciwpożarowych dodatkowo weryfikujemy poprawność działania systemu w oparciu o scenariusz pożarowy budynku. Wykonujemy pomiary transmisji oraz zrozumiałości mowy w obiektach.

 

Co może być objęte serwisem : 

 •  System SSP
 •  System DSO 
 •  Systemy CCTV
 •  Systemy Oświetlenia Awaryjnego
 •  Systemy Detekcji Gazów
 •  Systemy SKD

Kwalifikacje

Dysponujemy własnym wykwalifikowanym zespołem serwisantów, posiadających wszelkie niezbędne dopuszczenia i świadectwa kwalifikacji, w tym zaświadczenia autoryzacji producentów, uprawnienia SEP, uprawnienia UDT, a także poświadczenia dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie „poufne”. W ramach usługi, jaką stanowi serwis PPOŻ, oferujemy stały nadzór techniczny oraz szkolenia uzupełniające poświęcone obsłudze i konserwacji urządzeń gaśniczych i instalacji przeciwpożarowych.

Przeglądy wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjami serwisowanych urządzeń opracowanymi przez producentów.

Ustawy, Rozporządzenia oraz PN, które obowiązują obecnie w Polsce: 

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozn zm.) 
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380
  z pozn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109
  poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
  wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
  mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143
  poz. 1002 z pozn. zm.)
 • PN EN 60849 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania,
  instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
 • SITP WP-02 Instalacje sygnalizacji pożarowej, projektowanie

Cel Serwisu

Regularne wykonywanie przeglądów, pozwala w dłuższej perspektywie uniknąć poważnych uszkodzeń których naprawa może okazać się bardzo kosztowana. Odpowiednia dbałość o sprzęt pozwala znacznie wydłużyć jego żywotność, co jest korzystne również z finansowego punktu widzenia.

Przeglądy powinny być wykonywane przez cały okres eksploatacji obiektu. Większość systemów oraz poszczególnych urządzeń ma określone przez producenta terminy serwisów, wyznaczone nie rzadziej niż raz w roku.